15k Formentera Night Run

Política de privacidad

 1. POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

Respectant el que s’estableix en la legislació vigent, 15K Formentera Night Run (d’ara endavant, també Lloc web) es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat adequat al risc de les dades recollides.

Lleis que incorpora aquesta política de privacitat

Aquesta política de privacitat està adaptada a la normativa espanyola i europea vigent en matèria de protecció de dades personals a Internet. En concret, aquesta política de privacitat respecta les normes següents:

 • El Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD).
 • La Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPD-*GDD).
 • El Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (RDLOPD).
 • La Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSI-CE).

Identitat del responsable del tractament de les dades personals

El responsable del tractament de les dades personals recollides a 15K Formentera Night Run és: Talentum Motor SL, proveïda de NIF: B97896096, el representant del qual és: 15K Formentera Night Run (d’ara endavant, Responsable del tractament). Les seues dades de contacte són les següents:

Adreça: C. de Muñoz Degrain, 3 València, 46003. Espanya

Telèfon de contacte: 963 912 631

Correu electrònic: info@15kformenteranightrun.com

Registre de Dades de Caràcter Personal

En compliment del que s’estableix en el RGPD i la LOPD-*GDD, us informam que les dades personals recaptades per 15K Formentera Night Run mitjançant els formularis estesos a les seues pàgines quedaran incorporades i seran tractades al nostre fitxer amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre 15K Formentera Night Run i l’Usuari o el manteniment de la relació que s’estableixi en els formularis que aquest empleni, o per atendre’n una sol·licitud o consulta. Així mateix, de conformitat amb el que es preveu en el RGPD i la LOPD-*GDD, tret que sigui aplicable l’excepció prevista en l’article 30.5 del RGPD, es manté un registre d’activitats de tractament que especifica, segons les seues finalitats, les activitats de tractament dutes a terme i les altres circumstàncies establertes en el RGPD.

Principis aplicables al tractament de les dades personals

El tractament de les dades personals de l’Usuari se sotmetrà als principis següents recollits en l’article 5 del RGPD i en l’article 4 i següents de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals:

Principi de licitud, lleialtat i transparència: es requerirà en tot moment el consentiment de l’Usuari després d’haver-lo informat de manera completament transparent dels fins per als quals es recullen les dades personals.

 • Principi de limitació de la finalitat: les dades personals seran recollides amb finalitats determinades, explícites i legítimes.
 • Principi de minimització de dades: les dades personals recollides seran únicament aquelles estrictament necessàries en relació amb els fins per als quals són tractades.
 • Principi d’exactitud: les dades personals han de ser exactes i estar sempre actualitzades.
 • Principi de limitació del termini de conservació: les dades personals només seran mantengudes de manera que es permeti la identificació de l’Usuari durant el temps necessari per als fins del seu tractament.
 • Principi d’integritat i confidencialitat: les dades personals seran tractades de manera que es garanteixi la seua seguretat i confidencialitat.
 • Principi de responsabilitat proactiva: el Responsable del tractament serà responsable d’assegurar que els principis anteriors es compleixen.

Categories de dades personals

Les categories de dades que es tracten a 15K Formentera Night Run són únicament dades identificatives. En cap cas es tracten categories especials de dades personals en el sentit de l’article 9 del RGPD.

Base legal per al tractament de les dades personals

La base legal per al tractament de les dades personals és el consentiment. 15K Formentera Night Run es compromet a recaptar el consentiment exprés i verificable de l’Usuari per al tractament de les seues dades personals per a un o diversos fins específics.

L’Usuari tendrà dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment. Serà tan fàcil retirar el consentiment com donar-lo. Com a regla general, la retirada del consentiment no condicionarà l’ús del Lloc web.

En les ocasions en les quals l’Usuari degui o pugui facilitar les seues dades a través de formularis per realitzar consultes, sol·licitar informació o per motius relacionats amb el contingut del Lloc web, se l’informarà en cas que l’emplenament d’algun d’ells sigui obligatori pel fet que sigui imprescindible per al desenvolupament correcte de l’operació realitzada.

Fins del tractament a què es destinen les dades personals

Les dades personals són recaptades i gestionades per 15K Formentera Night Run amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre el Lloc web i l’Usuari o el manteniment de la relació que s’estableixi en els formularis que aquest últim empleni o per atendre una sol·licitud o consulta.

Igualment, les dades podran ser utilitzades amb una finalitat comercial de personalització, operativa i estadística, i activitats pròpies de l’objecte social de 15K Formentera Night Run, així com per a l’extracció, emmagatzematge de dades i estudis de màrqueting per adequar el Contingut ofert a l’Usuari, així com millorar la qualitat, funcionament i navegació pel Lloc web.

En el moment que s’obtenguin les dades personals, s’informarà l’Usuari sobre el fi o fins específics del tractament a què es destinaran les dades personals; és a dir, de l’ús o usos que es donarà a la informació recopilada.

Períodes de retenció de les dades personals

Les dades personals només seran retengudes durant el temps mínim necessari per als fins del seu tractament i, en tot cas, únicament durant el següent termini: 24 mesos , o fins que l’Usuari en sol·liciti la supressió.

En el moment que s’obtenguin les dades personals, s’informarà l’Usuari sobre el termini durant el qual es conservaran les dades personals o, quan això no sigui possible, els criteris utilitzats per determinar aquest termini.

Destinataris de les dades personals

Dades personals de menors d’edat

Respectant el que s’estableix en els articles 8 del RGPD i 7 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, només els majors de 14 anys podran atorgar el seu consentiment per al tractament de les seues dades personals de manera lícita per 15K Formentera Night Run. Si es tracta d’un menor de 14 anys, serà necessari el consentiment dels pares o tutors per al tractament, i aquest només es considerarà lícit en la mesura que aquests l’hagin autoritzat.

Secret i seguretat de les dades personals

15K Formentera Night Run es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat adequat al risc de les dades recollides, de manera que es garanteixi la seguretat de les dades de caràcter personal i s’eviti la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservades o tractades d’una altra forma, o la comunicació o accés no autoritzats a aquestes dades.

El Lloc web compta amb un certificat SSL (Secure Socket Layer), que assegura que les dades personals es transmeten de manera segura i confidencial, ja que la transmissió de les dades entre el servidor i l’Usuari, i en retroalimentació, és totalment xifrada o encriptada.

No obstant això, pel fet que 15K Formentera Night Run no pot garantir la inexpugnabilitat d’Internet ni l’absència total de hackers o altres que accedeixin de manera fraudulenta a les dades personals, el Responsable del tractament es compromet a comunicar a l’Usuari sense dilació indeguda quan ocorri una violació de la seguretat de les dades personals que sigui probable que comporti un alt risc per als drets i llibertats de les persones físiques. Seguint el que s’estableix en l’article 4 del RGPD, s’entén per violació de la seguretat de les dades personals tota violació de la seguretat que ocasioni la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades

personals transmeses, conservades o tractades d’una altra manera, o la comunicació o accés no autoritzats a aquestes dades.

Les dades personals seran tractades com a confidencials pel Responsable del tractament, qui es compromet a informar i garantir per mitjà d’una obligació legal o contractual que aquesta confidencialitat sigui respectada pels seus empleats, associats, i tota persona a la qual faci accessible la informació.

Drets derivats del tractament de les dades personals

L’Usuari té sobre 15K Formentera Night Run i podrà, per tant, exercir enfront del Responsable del tractament els següents drets reconeguts en el RGPD i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals:

 • Dret d’accés: És el dret de l’Usuari a obtenir confirmació de si 15K Formentera Night Run està tractant o no les seues dades personals i, en cas afirmatiu, obtenir informació de les seues dades concretes de caràcter personal i del tractament que 15K Formentera Night Run n’hagi realitzat o realitzi, així com, entre d’altres, de la informació disponible sobre l’origen d’aquestes dades i els destinataris de les comunicacions realitzades o previstes d’aquestes.
 • Dret de rectificació: És el dret de l’Usuari al fet que es modifiquin les seues dades personals que resultin ser inexactes o, tenint en compte els fins del tractament, incompletes.
 • Dret de supressió («el dret a l’oblit»): És el dret de l’Usuari, sempre que la legislació vigent no estableixi el contrari, a obtenir la supressió de les seues dades personals quan: aquestes ja no siguin necessàries per als fins per als quals van ser recollides o tractades; l’Usuari hagi retirat el seu consentiment al tractament i aquest no compti amb una altra base legal; l’Usuari s’oposi al tractament i no existeixi un altre motiu legítim per continuar-lo; les dades personals hagin estat tractades il·lícitament; les dades personals hagin de suprimir-se en compliment d’una obligació legal; o les dades personals hagin estat obtengudes producte d’una oferta directa de serveis de la societat de la informació a un menor de 14 anys. A més de suprimir les dades, el Responsable del tractament, tenint en compte la tecnologia disponible i el cost de la seua aplicació, haurà d’adoptar mesures raonables per informar els responsables que estiguin tractant les dades personals de la sol·licitud de l’interessat perquè se suprimeixi qualsevol enllaç a aquestes.
 • Dret a la limitació del tractament: És el dret de l’Usuari a limitar el tractament de les seues dades personals. L’Usuari té dret a obtenir la limitació del tractament quan: impugni l’exactitud de les seues dades personals; el tractament sigui il·lícit; el Responsable del tractament ja no necessiti les dades personals, però l’Usuari les necessiti per fer reclamacions; i quan l’Usuari s’hagi oposat al tractament.
 • Dret a la portabilitat de les dades: En cas que el tractament s’efectuï per mitjans automatitzats, l’Usuari tendrà dret a rebre del Responsable del tractament les seues dades personals en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i a transmetre’ls a un altre responsable del tractament. Sempre que sigui tècnicament possible, el Responsable del tractament transmetrà directament les dades a aquest altre responsable.
 • Dret d’oposició: És el dret de l’Usuari al fet que no es dugui a terme el tractament de les seues dades de caràcter personal o se cessi el tractament d’aquestes per part de 15K Formentera Night Run.
 • Dret a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l’elaboració de perfils: És el dret de l’Usuari a no ser objecte d’una decisió individualitzada basada únicament en el tractament automatitzat de les seues dades personals, inclosa l’elaboració de perfils, que existeix tret que la legislació vigent estableixi el contrari.

Així doncs, l’Usuari podrà exercitar els seus drets mitjançant comunicació escrita dirigida al Responsable del tractament amb la referència «RGPD-https://www.15kformenteranightrun.com/«, especificant:

 • Nom, cognoms de l’Usuari i còpia del DNI. En els casos en què s’admeti la representació, també serà necessària la identificació pel mateix mitjà de la persona que representa a l’Usuari, així com el document acreditatiu de la representació. La fotocòpia del DNI podrà ser substituïda per qualsevol altre mitjà vàlid en dret que acrediti la identitat.
 • Petició amb els motius específics de la sol·licitud o informació a la qual es vol accedir.
 • Domicili a efecte de notificacions.
 • Data i signatura del sol·licitant.
 • Tot document que acrediti la petició que formula.

Aquesta sol·licitud i altres documents adjunts podran enviar-se a la següent adreça i/o correu electrònic:

Adreça postal: C. de Muñoz Degrain 3 València, 46003. Espanya

Correu electrònic: info@15kformenteranightrun.com

Enllaços a llocs web de tercers

El Lloc web pot incloure enllaços o hiperenllaços que permeten accedir a pàgines web de tercers diferents de 15K Formentera Night Run, i que per tant no són operats per 15K Formentera Night Run. Els titulars d’aquests llocs web disposaran de les seues pròpies polítiques de protecció de dades, i seran ells mateixos, en cada cas, responsables dels seus propis fitxers i de les seues pròpies pràctiques de privacitat.

Reclamacions davant l’autoritat de control

En cas que l’Usuari consideri que existeix un problema o infracció de la normativa vigent en la forma en la qual s’estan tractant les seues dades personals, tendrà dret a la tutela judicial efectiva i a presentar una reclamació davant una autoritat de control, en particular, en l’Estat en el qual tengui la seua residència habitual, lloc de treball o lloc de la suposada infracció. En el cas d’Espanya, l’autoritat de control és l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (http://www.agpd.es).

 1. ACCEPTACIÓ I CANVIS EN AQUESTA POLÍTICA DE PRIVACITAT

És necessari que l’Usuari hagi llegit i estigui conforme amb les condicions sobre la protecció de dades de caràcter personal contengudes en aquesta Política de Privacitat, així com que accepti el tractament de les seues dades personals perquè el Responsable del tractament pugui procedir-hi de la manera i per a les finalitats indicades, i durant els terminis establerts. L’ús del Lloc web implicarà l’acceptació d’aquesta Política de Privacitat.

15K Formentera Night Run es reserva el dret a modificar la seua Política de Privacitat, d’acord amb el seu propi criteri, o motivat per un canvi legislatiu, jurisprudencial o doctrinal de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. Els canvis o actualitzacions d’aquesta Política de Privacitat no seran notificats de manera explícita a l’Usuari. Es recomana a l’Usuari consultar aquesta pàgina de manera periòdica per estar al corrent dels últims canvis o actualitzacions.

Aquesta política de privacitat va ser actualitzada per adaptar-se al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD) i a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.