15k Formentera Night Run

Reglamento

Talentum Group i el Consell de Formentera organitzen la 1a edició de la 15K Formentera Night Run en 2024.

La cursa donarà inici el 5 d’octubre de 2024 a les 19.00 h.

La distància és de 15 km. Durant el recorregut, tots els quilòmetres estaran senyalitzats. A més, hi ha una prova esportiva de 5 km.

La cursa està oberta a esportistes de qualsevol nacionalitat, federats o no, que tenguin 18 anys el dia que es disputa la 15K Formentera Night Run.

Cada corredor participa en aquesta cursa a peu sota la seua responsabilitat i disposa d’un nivell de condició física suficient per afrontar una prova de tals característiques.

La inscripció a la 15K Formentera Night Run és personal i intransferible i es pot realitzar únicament a través de la web oficial de l’esdeveniment www.15kformenteranightrun.com.

La inscripció suposa l’acceptació d’aquest reglament. En cap concepte, es podrà transferir, ni vendre, a una altra persona, amic o familiar, en cas de no poder venir el dia de la cursa. L’incompliment d’aquesta norma podrà invalidar la participació en la prova i l’organització tendrà el dret d’excloure el responsable de la participació en futures edicions.

Tots els atletes participants comptaran amb una assegurança d’accidents contractada per l’organització.

La inscripció és personal i intransferible. Una vegada realitzada la inscripció no es farà reemborsament de la quota de la cursa per cap motiu.

L’organització retornarà l’import de la inscripció només en el cas de lesió física (no perquè es contregui una malaltia) acreditant un certificat mèdic a través del correu electrònic info@15kformentera.com des del mateix correu amb el qual es va fer la inscripció.

La data límit per poder sol·licitar la devolució és l’1 de setembre de 2024.

El cronometratge es realitzarà a través del sistema de xip que rebran tots els participants a l’hora de recollir la seua bossa de corredor. El xip estarà integrat al dorsal, del qual no ha de separar-se en cap moment ni ser manipulat.

No és necessari retornar el xip una vegada finalitzada la cursa.

Hi haurà punts de cronometratge a la sortida i a l’arribada.

L’organització assignarà als inscrits els calaixos de sortida en funció de la informació que aporta cada esportista en la seua inscripció i tenint en compte premisses esportives i de seguretat.

Hi haurà calaixos de sortida ordenats i marcats de manera gràfica al mateix dorsal. Està prohibit accedir a un calaix que no correspongui al que indica el dorsal. L’organització es reserva el dret d’eliminar de la classificació tots els atletes que surtin en un calaix diferent del seleccionat.

S’estableix un temps màxim de 120 minuts per completar el recorregut de la prova de 15 km.

Durant el recorregut hi haurà un punt d’avituallament al km 5 i al km 10.

S’habilitarà també un avituallament a l’arribada.

La 15K Formentera Night Run comptarà amb un dispositiu mèdic i de seguretat. Els serveis mèdics estaran situats tant al recorregut com a la zona de sortida i arribada, on hi haurà l’hospital de campanya.

El dorsal portarà imprès un telèfon d’emergència al qual el corredor pot recórrer en cas de sentir-se indisposat o tenir una emergència de caràcter mèdic.

Hi haurà classificacions per categories, però no trofeus.

No hi ha premis econòmics. Només rebran trofeus els tres primers i tres primeres de la classificació general.

L’organització disposarà d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil segons la legislació vigent. A més, tots els participants estaran coberts per una pòlissa d’assegurances d’accidents. La participació en aquest esdeveniment està sota la responsabilitat i risc propi dels participants, els qui per voluntat pròpia s’hi han inscrit per participar-hi. El corredor en el moment de la inscripció manifesta que es troba en perfecte estat de salut per gaudir de la prova. L’organització no es fa responsable dels danys que els participants puguin ocasionar durant la prova, causar-se a ells mateixos o derivar d’ells a tercers.

La seguretat a la via pública serà responsabilitat de les forces de seguretat i autoritats involucrades en el bon desenvolupament de la prova a Formentera i de la mateixa organització. Els serveis mèdics estaran autoritzats a retirar qualsevol participant que es trobi en condicions evidents de risc.

Queden terminantment prohibits els vehicles motoritzats o bicicletes que no pertanyin a l’organització i que no estiguin degudament autoritzats.

Si fos necessari, l’autoritat pertinent responsable de la prova, (Protecció Civil, Policia Municipal i/o Espai Públic del Consell de Formentera), ja sigui per motius de seguretat o per causes de força major, té la potestat de modificar el lloc de la sortida/arribada i els horaris del començament i final de qualsevol de les distàncies. L’organització es reserva el dret del canvi davant causes justificades o per un cas de força major, és a dir, aquells en què les autoritats pertinents ho exigeixin (en aquest cas no es realitzarà devolució de l’import de la inscripció).

L’organització es reserva el dret de fer algun canvi en aquest reglament si així ho considera, i haurà de comunicar-lo a la pàgina web oficial de la prova i a la informació que es lliura al corredor, ja sigui a través de comunicat via correu electrònic o físicament.

Davant inclemències climatològiques extraordinàries o causes de força major no atribuïbles a l’organització i que impossibilitin la celebració de la cursa, l’organització no assumirà cap responsabilitat i no realitzarà cap devolució de l’import de la inscripció.

Tots els participants accepten cadascun dels articles d’aquest reglament i es comprometen honestament a no anticipar-se al moment de la sortida i a cobrir la distància completa abans de travessar la línia de meta. L’organització es reserva el dret d’actuar i prendre les mesures oportunes davant qualsevol acció antiesportiva, irrespectuosa, comportament deslleial o violent.

Tots els participants, pel fet d’inscriure-s’hi, declaren conèixer i acceptar el present Reglament i el Plec de descàrrega de responsabilitats i Protecció de dades. En cas de dubte prevaldrà el criteri de l’organització.

Plec de descàrrega de responsabilitats i protecció

Pel fet d’inscriure-s’hi, el participant declara que:

“Em trob en estat de salut òptim per participar en la 15K Formentera Night Run. A més, eximeix de tota responsabilitat l’organització, patrocinadors o altres institucions participants davant qualsevol accident o lesió que pogués sofrir abans, durant i/o després de l’esdeveniment esportiu, i renuncii des d’ara mateix a qualsevol acció legal en contra de qualsevol d’aquestes entitats. Durant el desenvolupament de la competició contribuiré en la mesura del possible amb l’organització, per evitar accidents personals”.

No obstant això, l’organització recomana als corredors gaudir de l’esport amb responsabilitat i sotmetre’s a un reconeixement mèdic abans de la prova. Tot participant accepta el risc derivat de l’activitat esportiva.

El corredor autoritza l’organització a fer ús publicitari de dades, fotos, vídeos i/o qualsevol altre tipus de material audiovisual en què pugui figurar, i n’accepta la publicació del nom en la classificació de la prova, en els mitjans de comunicació i/o Internet, sense esperar pagament, compensació o cap retribució per aquest concepte. A més, aquest material i informació pot ser utilitzat en edicions posteriors a la prova realitzada i pot ser cedit a qualsevol patrocinador de la prova, que per si mateixos o mitjançant terceres entitats, tractin amb finalitat exclusivament esportiva, promocional o comercial, les seues dades de caràcter personal, així com la seua imatge dins de la prova mitjançant fotografies, vídeos, etc.

D’acord amb el que s’estableix en la Llei orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de la protecció de dades de caràcter personal, totes les dades personals facilitades pels participants i les imatges obtengudes en el desenvolupament de la cursa seran emmagatzemades en fitxers de les entitats Talentum Group, com a organitzador i Avaibook, com a central d’inscripcions, amb la finalitat de gestionar la participació en la cursa, així com la promoció, la distribució i la difusió d’aquesta. Els participants podran exercir en qualsevol moment els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició enviant un escrit acompanyat del seu DNI al domicili social de carrer de Muñoz Degraín, 3, 7, València.

A l’efecte de notificació, tot corredor inscrit autoritza com a mitjà de notificació legal el correu electrònic o mòbil, i qualsevol altra aplicació mòbil o web (com WhatsApp, Line, Telegram, etc).

Apunt: Tot el que no està previst en el present reglament es regirà per les Normes Generals de Competició de la FAIB i RFEA i/o el criteri de la mateixa organització. Així doncs, es reserva el dret de modificar/corregir/completar el present reglament, pel qual es regirà la prova.